Krški svetniki o odlagališču NSRAO

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na včerajšnji 20. redni seji med drugim sprejeli predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za agromelioracije na komasacijskem območju Veliki Podlog in Gorica ter na predlog Komisije za spremljanje izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini sprejeli več sklepov v zvezi z izgradnjo odlagališča.

Uvodoma so svetniki prisluhnili poročilu Komisije za spremljanje izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini, ki ji predseduje Miran Veselič. Komisija je ugotovila, da so za dinamiko izgradnje odlagališča kritične predvsem vsakoletne prekinitve financiranja. Po zadnji oceni Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) bodo letos lahko začeli s pripravljalnimi deli na lokaciji, gradbeno dovoljenje pa bodo pridobili v letu 2018. Občinski svet je sprejel več sklepov. V izogib še večjim zamudam pri izgradnji odlagališča NSRAO Občinski svet apelira na Vlado Republike Slovenije, da oblikuje zakonske predloge in takoj sprejme vse podzakonske akte, ki bodo zagotavljali spoštovanje dinamike izgradnje odlagališča NSRAO in njegovo financiranje.

Od vlade, ki je v postopku umeščanja odlagališča NSRAO v Vrbini z namenom zagotavljanja družbene sprejemljivosti le-tega prevzela obveznosti iz šestih protokolov, zahteva, da v roku dveh mesecev sprejme akcijski plan realizacije obveznosti, kot izhajajo iz podpisanih protokolov in z njim seznani Občino Krško. Hkrati zahteva od vlade, da Občino Krško seznani z vsemi aktivnostmi, ki jih ima s pristojnimi organi Republike Hrvaške glede odlaganja njihovega dela NSRAO. Svetniki so še zahtevali od pristojnih na Ministrstvu za infrastrukturo in promet, da pred prvim branjem zakona o skladu za financiranje razgradnje NEK ter razgradnje RAO in izrabljenega goriva NEK predstavi zakon Občinskemu svetu občine Krško. Občinski svet pa je še naložil komisiji za spremljanje izgradnje odlagališča NSRAO, da se sestane z meddržavno komisijo za spremljanje meddržavne pogodbe in pristojnimi ministrstvi v roku treh mesecev ter pridobi zagotovila, da se bo v rokih iz meddržavne pogodbe izvedlo odlagališče in rešil problem razmejitve odgovornosti za odpadke med obema državama.

Agromelioracije na komasacijskem območju Veliki Podlog in Gorica

Svetnice in svetniki so potrdili tudi dokumenta identifikacije investicijskih projektov agromelioracij na območju Veliki Podlog in Gorica.
Na področju Velikega Podloga gre za komasacije kmetijskih zemljišč in agromelioracije, to je krčitev grmovja in dreves, izgradnja novih poljskih poti in vzdrževanja poti, na 138 ha velikem območju. Osnovni namen je vzpostaviti pogoje za racionalnejšo kmetijsko pridelavo, saj se bo s komasacijo zaradi združevanja parcel povečala površina posameznih enot, z agromelioracijo bo urejen nov režim poljskih poti in izboljšana konfiguracija terena. Skupna načrtovana vrednost naložbe, ki naj bi potekala v letih 2018 do 2020, znaša nekaj več kot 423 tisoč evrov, od tega Občina Krško na javnem razpisu iz evropskih skladov pričakuje okoli 345.700 evrov oz. nekaj manj kot 82 %.

Na območju Gorice naložba obsega agromelioracije oz. ureditev in vzdrževanje poljskih poti v skupni vrednosti nekaj več kot 254 tisoč evrov, od tega pričakujejo sofinanciranje države in evropskih skladov v višini 155 tisoč evrov oziroma okoli 60 %. Z naložbo si obetajo učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov, povečanje produktivnosti, povečanje bruto dodane vrednosti na kmetijah, …

Med drugim so svetnice in svetniki potrdili osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice, pa tudi sklep, da se iz občinskega proračuna nameni 5000 evrov za sofinanciranje nakupa digitalnega mamografskega aparata v Splošni bolnišnici Brežice.

17.2.2017 8:47:55

Foto priponke

Krški svetniki o odlagališču NSRAO

Deli novicoVaši komentarji

  • Zaenkrat še ni komentarjev. Bodi prvi.

Za komentiranje je potrebna predhodna prijava.